Regulamin

 • 1. WPROWADZENIE 

Strona internetowa dostępna pod adresem www.multilog.pl prowadzona jest przez MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni pod adresem: Aleja Zwycięstwa 197, 81 – 521 Gdynia, NIP: 5862298804, REGON: 36203327500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802972, kapitał zakładowy: 30 000 PLN (w pełni opłacony).

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich usług, które jako Administrator świadczymy na Twoją rzecz za pośrednictwem Naszej Strony internetowej www.multilog.pl. 

Definicje:

 1. Administrator (My) – właściciel domeny zarządzający Stroną internetową dostępną pod adresem www.multilog.pl;
 2. Użytkownik (Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
 3. Strona internetowa (MultiLog) – strona internetowa działająca w domenie www.multilog.pl – to za jej pośrednictwem świadczymy na Twoją rzecz usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 4. Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część Strony internetowej Multilog będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów; 
 5. Formularz kontaktowy – formularz, który umożliwia Użytkownikowi przesłanie do zapytania w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie w nim zawarte;
 6. Newsletter – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Nas wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z Naszą działalnością (m. in. informacji o nowych artykułach udostępnianych na Naszym Blogu, ofertach czy usługach związanych z działalnością MultiLog);
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), zawierana pomiędzy Tobą, jako Użytkownikiem, a Nami, jako Administratorem Strony internetowej, która nie pociąga za sobą żadnych opłat;
 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Naszej Strony internetowej, to możliwość:

 1. przeglądania Naszej Strony internetowej,
 2. czytania artykułów udostępnianych na Naszym Blogu,
 3. wypełniania Formularzy udostępnianych na Naszej Stronie internetowej (np. formularz kontaktowy),
 4. dołączenia do grona subskrybentów Naszego Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystamy do informowania Cię o nowych artykułach udostępnianych na Naszym Blogu, ofertach czy usługach związanych z działalnością MultiLog – oczywiście, po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody w tym zakresie (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować).

Nasze usługi świadczymy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej www.multilog.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać.

Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw w sytuacji, kiedy jesteś jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, kiedy postanowienia Naszego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

 • 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Jeżeli chcesz korzystać z Naszej Platformy internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami

Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Naszej Strony internetowej powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających ze strony MultiLog.

Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

W ramach usług, które Ci oferujemy możesz zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będziemy do Ciebie wysyłać określone informacje związane z funkcjonowaniem MultiLog

Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do Naszej Strony internetowej), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej Naszej Platformy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do Naszego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do Naszego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne. 

Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze Strony internetowej www.multilog.pl.

Jeżeli zauważysz, że na Naszej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij Nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail multilog@multilog.pl.  

Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z Naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.multilog.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne

 1. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 2. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 3. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 4. a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

Strona internetowa MultiLog może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak jako Administrator nie wspieramy i nie gwarantujemy, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

Strona internetowa MultiLog dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych przez Nas funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego.

Świadcząc usługi zależy Nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, aby wszyscy nasi Użytkownicy byli zadowoleni. 

 • 3. BLOG

Korzystanie z Naszego Bloga jest bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przez Nas treści.

Jesteśmy firmą transportowo-logistyczną, która oferuje pełen zakres usług w zakresie transportu drogowego, przeładunków i składowania towarów, a Blog związany jest tematycznie z profilem prowadzonej przez Nas działalności.

Jako Administrator Bloga zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przez Nas wpisami.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na Naszym Blogu ani na inne korzystanie z nich,  bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie Naszych praw lub praw osób trzecich.

 • 4. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

Na Naszej Stronie internetowej zamieściliśmy wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:

 • Facebook [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 • Instagram [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 • YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA],
 • Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • LinkedIn [administrator: LinkedIn Ireland Unlimited z siedzibą w Irlandii].

Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia Strony internetowej MultiLog. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W Naszej Polityce Plików Cookies odsyłamy do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przez Nas wtyczek plug-in znajdziesz w Naszej Polityce Plików Cookies.

 • 5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Nasza Strona internetowa korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics, Google Search Consol czy Piksel Facebooka, na co wyrażasz zgodę jako Użytkownik.

Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz ze Stron internetowych MultiLog. 

Pamiętaj, że korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Naszej Strony internetowej. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies. 

 • 6. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG

W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizujemy Naszych usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Poinformuj Nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my ustosunkujemy się do nich.

Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do Nas przesłać:

 1. drogą pocztową na adres: MULTILOG SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Gdyni pod adresem Aleja Zwycięstwa 197, 81 – 521 Gdynia,
 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: multilog@multilog.pl.

W treści takiego zgłoszenia podaj następujące informacje:

 1. swoje imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z zapisaniem się do Newslettera)
 4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed jej rozpatrzeniem poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, pocztą.

Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 6. szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
 8. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:

 1. drogą pocztową na adres: MULTILOG SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Gdyni pod adresem: Aleja Zwycięstwa 197, 81 – 521 Gdynia,
 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: multilog@multilog.pl,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

 • 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Zdjęcia oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na Naszej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.multilog.pl należą do Nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.

Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

 1. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik, 
 2. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 3. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych, które zostały zamieszczone na stronach internetowych MultiLog,
 4. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

–  bez Naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoje prawa i gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:

 1. wypełniając Formularz kontaktowy czy zapisując się do Newslettera – przekazujesz Nam swoje dane osobowe,
 2. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 3. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy z Nami, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Nas (jako Administratorze Danych Osobowych), a także Nasz prawnie uzasadniony interes,
 4. powierzamy Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie moglibyśmy świadczyć Naszych usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca czy firma IT zajmująca się obsługą techniczną Naszej strony internetowej; aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. korzystamy z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google, które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na Naszej Stronie internetowej – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 6. zapewniamy Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media,
 7. w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 8. Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności Strony internetowej MultiLog. W celu uzyskania bardziej szczegółowych dokumentacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 1. ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
 2. szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
 3. korzystanie przez Użytkownika z Naszej Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.multilog.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Aby móc dostosowywać Nasze usługi do Twoich potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię na stronie internetowej MultiLog z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany, o których mowa będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. 

Wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian.

Mamy nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami, jako Administratorem a Tobą, jako Użytkownikiem Naszej Strony internetowej, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 1. Polityka prywatności,
 2. Polityka Plików Cookies,

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 roku