Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowychjest MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni pod adresem: Plac Kaszubski 8/601, 81 – 350 Gdynia, NIP: 5862298804, REGON: 36203327500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802972, kapitał zakładowy: 30 000 PLN (w pełni opłacony).
 2. Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniamy egzekwowalność wszystkich Twoich prawa oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a Nasi pracownicy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy na Naszej Stronie internetowej

 1. Za pośrednictwem Naszej Strony internetowej pobieramy następującedane osobowe:
  1. Imię – jest ono niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości i wysłania odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą Formularza kontaktowego czy personalizowania treści przesyłanych w ramach Newslettera (o ile zostaniesz subskrybentem Naszego Newslettera),
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail– służy głównie do celów kontaktowych; po dołączeniu do grona subskrybentów Naszego Newslettera, będziemy wysyłać Ci również zamówione przez Ciebie informacje handlowe,
  3. Numer telefonu– tak jak adres poczty elektronicznej e-mail, służy głównie do celów kontaktowych,
  4. Adres IP– są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przez Nas, jako Administratora MultiLog w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),
  5. Pliki Cookies – na Naszej Stronie internetowej wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w Polityce plików Cookies.

Podanie przez Ciebie danych osobowych

 1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale koniecznew następujących przypadkach:
  1. w celu korzystania z usług na Naszej stronie internetowej, kiedy wypełniasz Formularzeudostępnione na stronach MultiLog,
  2. w celu realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera– jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych artykułach udostępnianych na Naszym Blogu, ofertach czy usługach związanych z działalnością MultiLog, możesz zapisać się do Naszego Newslettera – pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować,
  3. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych w ramach Naszej Strony internetowej. Jeżeli chcesz korzystać ze Strony internetowej MultiLog, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.

Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:
  1. użytkownicy Strony internetowej MultiLog,
  2. subskrybenci Newslettera,
  3. osoby wysyłające zapytanie za pomocą formularza kontaktowego,Jako
 2. Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu realizacji usług oferowanych w ramach Naszej Strony internetowej:
  1. przeglądania Stron internetowychMultiLog,
  2. czytania Bloga,
  3. subskrypcji Newslettera,
  4. wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 3. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od czynności jest wyrażona przez Ciebie zgodazawarcie iwykonanie umowy z Nami, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Nas (jako Administratorze Danych Osobowych), a także Nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Zgodnie z zasadąminimalizacji dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatnestosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celówwymienionych w punkcie IV.
 2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższyniż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczymy na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
 3. W celu uzyskania kopii danych– skontaktuj się z Nami wysyłając wiadomość na adres e-mail multilog@multilog.pl.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

 1. Wśród Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na: marketing bezpośredniNaszych usług związanych z funkcjonowaniem MultiLog, czy obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony, co przykładowo może wiązać się z archiwizacją prowadzonej z Nami korespondencji.
 2. Korzystanie z narzędzi analitycznych takich jakGoogle Analytics, Google  Search Consol czy Piksel Facebooka również opiera się na prawnie uzasadnionym interesie – polega on na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Naszej Strony internetowej MutiLog.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzaniapodmiotom, które przetwarzają dane na rzecz Naszej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Nasi podwykonawcy, z których usług korzystamy to przede wszystkim:
 2. Hostingodawca– powierzamy mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej Nam przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
 3. Google LLC– w celu korzystania z usług Google,
 4. Firma IT– w celu zapewnienia bieżącego wsparcia technicznego Strony internetowej MultiLog,
 5. dostawcy usługi Newslettera– w celu korzystania z oprogramowania, w którym przetwarzane są Twoje dane – o ile oczywiście zapiszesz się na subskrypcję Newslettera,
 6. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznymNaszej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 7. inni Nasi podwykonawcy, którzy:
  1. świadczącym inne usługi niezbędne do Naszego bieżącego funkcjonowania, mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail
  2. W sytuacji, w której powierzamy innym podmiotom przetwarzającymTwoje dane osobowe zawieramy z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Naszej Strony internetowej.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowejw rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a My – jako Administrator Danych Osobowych – będziemy stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook Inc. czy Google LLC przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecamy zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, w związku z czym – w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG – zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Twoje prawa

 1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
  2. jako Administrator Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 2. Informacje te dotyczą między innymi: Naszej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będziemy przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. Obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas dokonywania zapisu do Newslettera), a jeżeli Twoich danych nie pozyskalibyśmy bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 4. Administrator Danych Osobowych może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

Prawo dostępu do swoich danych osobowych

 1. jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przez Nas przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,

Prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

 1. Wkażdym czasie możesz żądać, abyśmy dokonali sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abyśmy dokonali uzupełnienia danych niekompletnych,

Prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 1. Masz prawo żądać, abyśmy skasowali dane Ciebie dotyczące, które posiadamy jako Administratora Danych Osobowych,
 2. Możesz również wystąpić do Nas, abyśmy poinformowali innych administratorów danych osobowych, którym przekazaliśmy Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania, kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
  2. cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych, np. zgoda na subskrypcję Newslettera),
  3. Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
  4. konieczność usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  5. wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 3. pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. do wywiązania się przez Nas – jako Administratora Danych Osobowych –  z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  3. ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  4. do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  5. do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania

 1. Zawsze możesz się do Nas zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, moglibyśmy jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
  1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
  2. uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
  3. my już Twoich danych nie potrzebujemy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo przenoszenia danych

 1. Możesz uzyskać od Nas dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 2. Możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z Naszej strony jedynie wówczas, gdy:
 3. Podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,lub przetwarzanie tych danych odbywało  się w sposób zautomatyzowany

Prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych

 1. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 2. Jeżeli  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas  (jako Administratora Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 3. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będziemy mogli już przetwarzać takich danych chyba, że wykażemy istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.

Prawo nie podlegania profilowaniu

 1. NaNaszej Stronie internetowej nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 2. Jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformujemy,

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 1. Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszamy uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij Nam stosowną wiadomość na adres e-mail: multilog@multilog.pl.

Profilowanie

 1. Profilowanieoznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak, korzystamy z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na Naszej Stronie internetowej, m.in. w celu umożliwienia Nam ulepszenia struktury i zawartości stron internetowych MultiLog.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody. 
 2. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony internetowej MultiLog nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywanejedynie dla celów administrowania serwerem.

Uwagi końcowe

 1. Jeżeli masz jakieś pytanialub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Nas (jako Administratora Danych Osobowych) to wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: multilog@multilog.pl lub skontaktuj się z nami drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na Nasz adres: MULTILOG SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Gdyni pod adresem Aleja Zwycięstwa 197, 81 – 521 Gdynia.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  3. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Naszej Strony internetowej lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.